Shri Jagdish Prasad Sharma (Chairman)

Dr. Hemendra Gautam

Dr. Balveer Singh

Dr. Satnam Singh

Er. Syed Adil

Dr. Rajesh Srivastava

Dr. Kapil Dev Mishra

Dr. M.K. Gupta

Dr. Anil Prakash